sugnwr llwch banadl

Wrth brynu sugnwr llwch, rhaid ystyried llawer o agweddau. Un o'r rhai pwysicaf yw gwybod pa fath o sugnwr llwch yr ydym am ei brynu. Oherwydd os byddwn yn chwilio ychydig, yn y farchnad rydym yn dod o hyd i lawer o wahanol ddosbarthiadau. Ymhlith y mathau hyn mae'r sugnwr llwch banadl. Mae'n un o'r opsiynau gorau y gallwn ddod o hyd iddo i gadw ein cartref yn rhydd o faw a llwch. Y dyluniad fel arfer sy'n eu gwneud yn hawdd i'w hadnabod. Gan fod sugnwr llwch banadl fel arfer yn hir. Heb os, maen nhw'n opsiwn da gan eu bod yn caniatáu i ni hwfro a chasglu mwy o faw na modelau confensiynol.

Felly, rydyn ni'n eich gadael chi isod gyda sawl un modelau sugnwr llwch banadl i'w hystyried. Felly, os mai dyma'r math o sugnwr llwch yr oeddech yn chwilio amdano, gallwch ddod o hyd i rywbeth sy'n addas i'ch chwaeth a'ch anghenion.

Y sugnwr llwch banadl gorau

Rydyn ni'n dod â chi isod a cymhariaeth o'r sugnwyr llwch banadl gorau, fel y gallwch ddewis yr un sydd fwyaf addas i chi, gyda syniad clir am bob un ohonynt.

dod o hyd i sugnwyr llwch

Pa sugnwr llwch banadl i'w brynu

Yn y tabl rydym wedi dangos rhai o brif nodweddion pob un o'r modelau hyn i chi. Ond, isod rydym yn gadael dadansoddiad ychydig yn ddyfnach ichi o bob un o'r sugnwyr llwch banadl hyn. Fel hyn gallwch gael digon o wybodaeth i penderfynu pa un sydd fwyaf addas i chi.

Athletwr Bosch ProHylendid

Mae'r model cyntaf ar y rhestr yn sefyll allan ar unwaith am ei ddyluniad. Mae'n ddyluniad eithaf gwahanol yn y categori hwn o gynhyrchion, yn fodern iawn ac yn gyfredol. Felly mae'n edrych fel swydd dda yn yr ystyr hwnnw. Er, rhaid dweud hefyd fod hyn Sugnwr llwch Bosch banadl Nid oes ganddo wactod llaw integredig y gellir ei wahanu.

Mae'n sugnwr llwch sy'n sefyll allan am fod yn hawdd iawn i'w drin, gallwch ei ddefnyddio ag un llaw. Mae ganddo bwysau ysgafn o 3 Kg, felly mae'n hawdd iawn ei ddefnyddio ledled y tŷ a heb yr angen am geblau. Ymhellach, dylid nodi bod yn gweithio gyda phob math o loriau, rhywbeth sy'n ddelfrydol i'w ddefnyddio yn yr ystafell fyw, ystafell wely neu ystafell ymolchi. Mae ei bŵer yn agwedd arall sy'n ei gwneud mor gyflawn, gan fod ganddo dri chyflymder sy'n addasu'n berffaith i'r hyn sydd ei angen arnoch bob amser.

Nid oes angen bagiau arnom gyda'r model Bosch hwn. Mae ganddo ffilterau hawdd eu tynnu y gallwn eu golchi i barhau i'w defnyddio. Yn ogystal, mae technoleg SensorControl yn ein hysbysu am statws yr hidlydd. Felly, gallwn wybod pryd i'w glanhau. Mae gan y model hwn batri 28 V, sy'n rhoi digon o ymreolaeth iddo, er ei fod fel arfer yn para llai na'r 60 munud a nodir gan y brand. Byddai tua 60 yn fwy addas i'w hyd gwirioneddol.

Cyfres 6 Bosch Unlimited

Mae gan y model Bosch arall hwn ddyluniad tebyg i'r un cyntaf, er bod ganddo liw arlliw arian. Ond gallwch weld rhai tebygrwydd rhwng eu dyluniadau. O'i gymharu â'r un blaenorol, rydym yn wynebu model ychydig yn symlach. Y tro hwn mae ganddo sugnwr llwch llaw symudadwy integredig. Felly gallwch chi ei ddefnyddio ar gyfer corneli mynediad anoddach, corneli neu uwchben y dodrefn. Ond, bydd yn ddefnyddiol iawn i chi.

Mae'r model hwn yn pwyso 3 Kg, gan ei wneud yn ysgafn iawn ac yn hawdd ei ddefnyddio ledled y tŷ. Mae'n sefyll allan am fod yn hylaw, sydd bob amser yn gadarnhaol. Yn ogystal, fel y model blaenorol, mae'n hawdd iawn ei lanhau. Mae ganddo hidlwyr y gallwn eu tynnu'n hawdd i'w golchi. Felly, gallu parhau i'w defnyddio. Mae ganddo ddau ddull glanhau gwahanol ac mae ei allu sugno yn fwy na'r optimaidd yn y ddau.

Yn yr achos hwn, mae ganddo batri 18 V sy'n rhoi tua 30 munud o ymreolaeth iddo. Os ydych chi'n defnyddio'r modd cyflym, mae'r batri yn para hyd yn oed yn llai. Felly, ni ddylech gam-drin y modd glanhau hwn yn ormodol. Yn gyffredinol, mae'n ddigon o amser i allu glanhau'r tŷ, ond byddai croeso i fwy o ymreolaeth. Y rhan dda yw bod y batri yn codi tâl yn gyflym, felly gallwn hefyd ei ddefnyddio mewn argyfyngau.

Taurus Ultimate Lithiwm

Efallai mai model Taurus sydd â'r dyluniad symlaf oll. Ond, mae'n opsiwn sy'n sefyll allan yn anad dim am fod yn hawdd iawn i'w ddefnyddio. Yn ogystal â chael sugnwr llwch llaw symudadwy integredig. Felly gyda'r model hwn rydyn ni'n mynd i allu cael gwared â llwch a baw ledled y tŷ. Mae'n sicr yn gyffyrddus iawn i'w ddefnyddio, gan ei fod yn arbennig o ysgafn (mae'n pwyso tua 2 Kg). Felly bydd holl aelodau'r tŷ yn gallu defnyddio'r sugnwr llwch banadl hwn yn gyfforddus.

Mae'r sugnwr llwch hwn yn gweithio'n berffaith ar bob math o arwynebau. Felly does dim ots pa fath o lawr sydd gennych chi yn eich tŷ. Ni fydd yn achosi unrhyw ddifrod ar unrhyw adeg. Dwy agwedd nodedig ar y model hwn yw technoleg y System Seiclon (sy'n gwneud y gorau o'i berfformiad) a'r hidliad HEPA, sy'n gwarantu mwy o gadw llwch. Er, rhaid dweud nad y system hidlo golchadwy yw'r mwyaf ymarferol.

Mae gan y model Taurus hwn batri 22,2 V, a diolch iddo gall wactod am hyd at 30 munud. Mae'n bosibl mai dyma unig bwynt negyddol y sugnwr llwch banadl hwn. Gan y gall fod yn eithaf byr mewn rhai achosion. Yn ffodus, mae'r batri yn gwefru'n llawn mewn tua 90 munud. Felly gallwn wneud defnydd parhaus os oes angen.

Serenity Awyrlu Rowenta

Yn y pedwerydd safle rydym yn dod o hyd i fodel Rowenta. Ar yr achlysur hwn, nid oes gan y sugnwr llwch banadl hwn sugnwr llwch integredig â llaw. Felly dim ond y prif sugnwr llwch sydd ganddo. Er nad yw'r ffaith hon yn effeithio ar weithrediad y sugnwr llwch hwn, gan ei fod yn gweithio'n berffaith. Mae'n sefyll allan yn arbennig am ei allu sugno gwych, oherwydd gall drin popeth. Yn ogystal, mae'n gweithio'n dda iawn ar bob math o arwynebau, hefyd ar loriau pren.

Mae'n gyffyrddus iawn i'w ddefnyddio ac yn hylaw iawn. Dyma'r model trymaf ar y rhestr, yn pwyso 4,2 kg, er nad yw hyn yn rhywbeth sy'n effeithio ar ei drin o ddydd i ddydd. Felly ni ddylai fod yn broblem. Mae pŵer y model Rowenta hwn yn ei gwneud yn ddelfrydol i'w ddefnyddio ar garpedi. Mae ganddo danc symudadwy gyda chynhwysedd o 0,6 L y gallwn ei wagio'n hawdd ar unrhyw adeg. Er, rhaid dweud y gall glanhau'r rholer fod ychydig yn drwm ar brydiau, oherwydd gall ddigwydd bod y blew'n mynd yn rhy fach.

Batri'r sugnwr llwch banadl hwn yw 25,2 V, sy'n rhoi ystod o 45 munud iddo. Felly mae'n cynnig digon o amser i ni lanhau'r tŷ yn ei gyfanrwydd. Felly nid oes unrhyw broblemau yn yr ystyr hwnnw. Y brif broblem yw ei bod yn cymryd gormod o amser i'w lwytho. Mae'r marc yn nodi ei fod yn cymryd 10 awr, er ei fod eisoes wedi'i godi mewn tua wyth awr. Ond, maent yn dal yn ormod.

Electrolux Ergorapido

Rydyn ni'n cau'r rhestr gyda'r model hwn o sugnwr llwch banadl Electrolux. Mae'n fodel nad oes ganddo hefyd sugnwr llwch llaw symudadwy integredig. Mae'n bwysig gwybod hyn. Er, mewn gwirionedd, nid oes angen i chi ei gynnwys, gan fod y sugnwr llwch banadl hwn yn fwy na diwallu'r anghenion. Mae pŵer yn agwedd y mae defnyddwyr eu hunain wedi'u hamlygu'n gadarnhaol. Felly byddwch chi'n cael baw a llwch yn unrhyw gornel o'ch tŷ.

Unwaith eto, mae'n sefyll allan oherwydd gallwn ei ddefnyddio ar bob math o arwynebau. Nid oes ots pa fath o loriau sydd gennych gartref. Yn ogystal, gallwn ei ddefnyddio ym mhob ystafell ac mewn unrhyw gornel, gan fod ei brwsh yn cylchdroi 180 gradd. Felly gallwn gyrraedd y llwch neu'r baw mwyaf cymhleth diolch i'r brwsh hwn. Diolch i'w bwysau o 3,1 Kg, mae'n ysgafn, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn hylaw iawn.

Mae ganddo batri 14,4 V, sy'n rhoi ystod o hyd at 60 munud iddo. Felly mae'n rhoi digon o amser i ni lanhau'r tŷ yn gyfan gwbl. Er, os ydym yn defnyddio rhai o'r dulliau glanhau eraill, mae'r hyd yn cael ei leihau'n sylweddol. Yr amser codi tâl yn yr achos hwn yw 3,5 awr.

Ydych chi eisiau gweld mwy o gynigion ar sugnwyr llwch banadl? Peidiwch â cholli'r hyn rydym yn ei gynnig i chi yn y botwm canlynol:

 

Brandiau sugnwr llwch gorau banadl

Mae dewis sugnwr llwch da yn bwysig iawn, oherwydd fel arall bydd gennych un darn arall o sothach gartref nad yw'n bodloni'ch anghenion. Rhaid i sugnwyr llwch fod yn effeithlon, bod â phŵer sugno da i gael gwared ar yr holl faw, a bod â system hidlo dda. Ar gyfer hynny, dylech ystyried y brandiau canlynol:

Cecotec

Mae gan y cwmni Sbaenaidd amrywiaeth o fathau a modelau i ddiwallu gwahanol anghenion, gan gynnwys rhai mathau o banadl. Yn ogystal, mae gan y brand hwn gefnogaeth dechnegol Sbaeneg, sy'n gwneud pethau'n llawer haws os bydd rhywbeth yn digwydd. Wrth gwrs, un o gryfderau mawr y brand hwn yw ei werth gwych am arian.

Rowenta

Mae'n un o'r brandiau arloesol ym myd dyhead, gyda phrofiad helaeth sy'n trosi'n gynhyrchion o ansawdd a pherfformiad uchel iawn. Nhw oedd y cyntaf i greu'r system sugno gwactod cyntaf ym 1974, yn ogystal â'r cyntaf i greu sugnwr llwch di-fag yn 2001. Ac mae'n dangos yn eu cynhyrchion, bob amser gyda pherfformiad gwych ac ar flaen y gad o ran arloesi.

Bosch

Mae'r gwneuthurwr Almaeneg arall hwn hefyd yn adnabyddus am ei gynhyrchion ar gyfer y cartref. Mae eu sugnwyr llwch banadl ymhlith y rhai sy'n cael eu gwerthfawrogi orau, gyda pherfformiad mwy na rhyfeddol, ac ansawdd a gwydnwch rhagorol. Yn ogystal, maent hefyd wedi creu mwy o ddyluniadau ergonomig a fydd yn ei gwneud hi'n llawer haws i chi eu defnyddio.

Dyson

Mae'r gwneuthurwr Prydeinig hwn wedi llwyddo i chwyldroi'r farchnad sugnwyr llwch diwifr, gan gyflawni'r gorau o ran ymreolaeth a phŵer sugno. Felly, os ydych chi eisiau'r gorau o ran canlyniadau, bydd dewis Dyson yn ei warantu. Yn ogystal, mae ganddynt y dechnoleg ddiweddaraf i hwyluso eu defnydd, a dyluniad arloesol iawn.

Xiaomi

Mae'r cawr technoleg Tsieineaidd hefyd yn un arall o'r brandiau sy'n rhoi mwy na siarad. Mae ei brisiau da, ei ddyluniad, ei ansawdd, a'i ganlyniadau da yn rhan o lwyddiant y cwmni hwn. Felly, nid yw'n syndod eu bod ymhlith y ffefrynnau a'r gwerthwyr gorau, yn ogystal â chael eu gwerthfawrogi'n dda iawn mewn rhai cymariaethau.

roidmi

Mae'r cwmni hwn yn anhysbys i lawer, ond mae'n gosod ei hun fel un o'r gwerthwyr gorau yn Ewrop ac ar lwyfannau fel Amazon. Y rheswm yw eu bod yn cynnig perfformiad da a phris fforddiadwy. Y tu ôl i'r brand hwn mae Xiaomi, felly mae eisoes yn warant wych eich bod chi'n prynu eitem wych.

Taurus

Mae'r brand Sbaeneg hwn yn un o arweinwyr offer trydanol bach yn Sbaen ac Ewrop. Mae ganddo ansawdd gwych a thechnoleg uwch i gynnig y gorau. Yn ogystal, maent wedi cymryd eu gwaith, a'ch gwaith chi, o ddifrif, gan greu dyluniadau mwy hawdd eu defnyddio fel bod yn rhaid i chi wneud cyn lleied o ymdrech â phosibl.

Y sugnwyr llwch banadl gorau yn ôl yr OCU

sugnwr llwch banadl llwyth

Mae'r OCU wedi dadansoddi nifer fawr o sugnwyr llwch banadl ar y farchnad, gyda rhai o'r brandiau a'r modelau mwyaf poblogaidd. Maent wedi bod yn destun pob math o brofion i benderfynu pa un sy'n well, yn ôl y canlyniadau ar wahanol arwynebau, gallu sugno, ac ati. Diolch i hynny bu'n bosibl creu rhestr fel a Safle gyda “hyrwyddwyr” glanhau:

  1. Dyson V11 Absolute Pro
  2. Pen Modur Dyson V7
  3. Bosch BCH 628 ATH
  4. AEG CX-8-2-80-Ö
  5. Dyson V8 Absolute

A yw sugnwr llwch banadl yn ddigon pwerus?

sugnwyr llwch banadl roedden nhw'n arfer cael gwifren, yn debyg i'r sled. Ond roedd y cebl hwn yn eich atal rhag symud yn rhydd ac roedd braidd yn anghyfleus, oherwydd wrth newid lleoedd, roedd yn rhaid i chi ddad-blygio a phlygio'n ôl i'r cysylltydd agosaf. Yn lle hynny, mae'r dechnoleg wifrog hon bellach wedi'i disodli gan ddiwifr.

Gan dibynnu ar Mae batri, mae modelau sugnwr llwch wedi colli rhywfaint o bŵer, ac mae rhai brandiau a modelau yn cynnig pwerau sugno braidd yn siomedig. Ar y llaw arall, gyda gwelliant yng ngallu a dwysedd batris, yn ogystal â gwella moduron trydan, mae llawer wedi'i gyflawni.

Modelau cyfredol gyda technoleg cyclonig gallant gyflawni pwerau sugno yn debyg iawn i’r hyn a gyflawnir mewn sugnwr llwch â chordyn, felly os prynwch un o’r rhain, ni fydd gennych unrhyw broblemau.

Sut i ddewis sugnwr llwch banadl

Os ydym wedi penderfynu prynu model yn y categori hwn, rhaid inni gymryd rhai agweddau i ystyriaeth. Oherwydd yn y modd hwn, trwy gael syniad clir o'r hyn sy'n bwysig, gallwn ddewis llawer gwell. Yna byddwn yn dewis model sy'n cyd-fynd â'r hyn yr ydym yn edrych amdano ac a fydd yn rhoi perfformiad da inni.

Felly, pan fyddwch yn ystyried prynu sugnwr llwch banadl, mae'n bwysig eich bod yn ystyried rhai o'r agweddau canlynol. Gan y byddant yn eich helpu i ddewis y sugnwr llwch gorau i chi.

Batri

batri sugnwr llwch banadl

Mae'r batri yn hanfodol, ers hynny yn pennu'r amser y gallwn ddefnyddio'r sugnwr llwch. Felly mae'n bwysig ein bod yn gwybod bob amser pa mor fawr yw batri'r model a'r ymreolaeth y maent yn ei gynnig. Gan fod hyn yn gadael i ni syniad clir am y defnydd y gallwn ei wneud ohono.

Y mwyaf cyffredin yw po fwyaf yw'r batri, y mwyaf o ymreolaeth y mae'n ei gynnig. Er nad yw hyn bob amser felly. Felly, mae'n rhaid inni ymgynghori â'r ddau ddata. Mae cynhwysedd a maint y batri, yn ogystal â'r ymreolaeth. Mae'r amser llwytho hefyd yn ddata sydd o ddiddordeb i ni, oherwydd os yw'n cymryd gormod o amser i'w lwytho mae'n rhywbeth mwy annifyr.

Fel arfer, ymreolaeth y sugnwyr llwch banadl hyn Mae fel arfer yn amrywio rhwng 30 munud a 60 munud, yn dibynnu ar y pŵer sugno ac ansawdd y cynnyrch a brynwn.

ategolion

ategolion sugnwr llwch banadl

Nid yw'r rhan fwyaf o fodelau fel arfer yn cynnwys ategolion, er mewn llawer o achosion mae gennym y posibilrwydd o'u prynu ar wahân. Yn gyntaf oll, mae'n rhaid inni wirio beth sydd wedi'i gynnwys yn y sugnwr llwch banadl rydyn ni'n ei brynu. Gan fod yna rhai modelau sy'n dod gyda phenaethiaid eraill i'w ddefnyddio ar wahanol arwynebau. Felly, mae'n bwysig ei wirio.

Mae pwnc ategolion yn bersonol iawn. Diolch iddyn nhw gallwn wneud ein sugnwr llwch banadl yn llawer mwy cyflawn. Yn y modd hwn, gallwn wneud mwy o dasgau neu gyrraedd corneli eraill neu lanhau ardaloedd penodol. Ond, y peth pwysig yw gwirio a oes gwir angen yr ategolion hyn arnom. Gan y gallant fod yn gost ychwanegol nad oes gennym ddiddordeb ynddi.

Power

Mae pŵer yn ffactor penderfynol wrth ddewis sugnwr llwch banadl. Gan fod gennym ddiddordeb mewn cael sugnwr llwch sy'n bwerus ac sydd â chynhwysedd sugno da. Yn y rhan fwyaf o achosion rydym yn dod o hyd modelau sy'n cynnig sawl dull glanhau i ni. Felly fel arfer mae un neu fwy o foddau gyda llai o bŵer ac un llawer mwy pwerus.

Mae'n rhaid i ni wirio a yw'r dulliau hyn yn ddigon i ni lanhau'r llwch a'r baw yn ein tŷ. Gan ein bod am i bopeth fod yn lân mewn un tocyn. Nid ydym am fod yn hwfro’r un lle ar sawl achlysur. Felly, mae sugnwr llwch pwerus yn hanfodol. Ond hefyd ei fod yn caniatáu i ni addasu'r pŵer hwn yn dibynnu ar y sefyllfa. Felly mae cael o leiaf dau ddull glanhau yn ddelfrydol. Felly gwiriwch hyn pan fyddwch chi'n darllen am fodel penodol.

Extras

Hidlydd HEPA

Mae agweddau ychwanegol eraill y mae’n rhaid inni eu hystyried, ond nid ydynt yn chwarae rhan mor bendant â rhai o’r rhai blaenorol. Ond, mae'n dda nad ydym yn anghofio amdanynt.

Ee daw llawer o fodelau gyda golau neu ryw fath o ddangosydd. Gwelir llawer bod rhai yn nodi statws y batri gyda rhyw fath o olau neu statws yr hidlwyr. Mae'n rhywbeth sy'n gwneud y defnydd o sugnwr llwch dywededig yn llawer mwy effeithlon. Gan ein bod ni'n gwybod bob amser pryd i wefru'r batri neu newid yr hidlydd. Er mewn llawer o achosion mae ganddyn nhw bris uwch fel arfer.

Mae trin y sugnwr llwch yn bwysig. Rydyn ni eisiau sy'n hawdd i'w defnyddio ac yn hylaw iawne, felly mae'n rhaid i ni brofi sut mae'n teimlo yn ein llaw. Os yw'n hawdd i ni ei symud ag un llaw ac os yw'n rhy drwm. Gan ein bod ni eisiau rhywbeth ysgafn i symud o gwmpas y tŷ. Er, rhaid dweud bod mwyafrif helaeth y modelau ar hyn o bryd yn ysgafn ac yn hylaw iawn.

Mae yna hefyd fodelau eraill o sugnwr llwch banadl sy'n sefyll allan am eu hyblygrwydd ac yn dod yn wactod llaw i lwch neu gyrraedd corneli anodd. Gelwir y mathau hyn o gynhyrchion sugnwyr llwch 2 mewn 1 a'r gwir yw eu bod hefyd yn werth chweil.

Y math hwn o sugnwr llwch maent fel arfer yn cynnwys hidlwyr y gallwn eu glanhaur ac felly daliwch ati i ddefnyddio'r un rhai. Heb os, mae'n rhywbeth o'r rhai mwyaf cyfforddus ac mae hynny'n ein helpu i leihau costau. Ond, mae'n rhaid i ni wirio ei bod hi'n hawdd glanhau hidlwyr o'r fath. Mae yna fodelau lle mae'n anodd tynnu'r hidlydd. Tra bod gan eraill ffilterau na allwn eu gwlychu, gan wneud glanhau yn anodd iawn. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig gwirio bod yr hidlydd mewn man y gallwn ei dynnu'n hawdd ac y gallwn ei lanhau neu ei wlychu heb broblemau.

A yw gwactod ysgub yn werth yr ymdrech?

sugnwyr llwch banadl

Mae sugnwyr llwch broom wedi dod yn opsiwn poblogaidd iawn ar y farchnad. Maent wedi dod yn ddewis amgen i sugnwyr llwch traddodiadol. Yn bennaf oherwydd eu bod yn ysgafnach ac yn haws eu defnyddio. Felly maent yn ddi-os yn gategori gyda marchnad fawr iawn.

Yn bersonol, dwi'n meddwl eu bod nhw'n bet da. Fel Maent yn berffaith yn cyflawni'r dasg o lanhau ein tŷ o lwch a baw mewn ffordd syml.i. Yn ogystal, mae mwyafrif helaeth y modelau cyfredol wedi'u cynllunio i weithio ar bob math o bridd. Felly does dim ots pa lawr sydd gan ein tŷ. Maent hefyd yn gyfforddus iawn, gan eu bod yn ysgafn ac rydym yn eu defnyddio gartref heb fod angen ceblau. Sy'n helpu llawer i wneud glanhau'r tŷ yn dasg llawer llai trwm.

Mae'r math hwn o sugnwr llwch yn ddelfrydol ar gyfer pob math o ddefnyddwyr, er mae'r rhai sy'n byw mewn fflat nad yw'n rhy fawr yn sicr yn gwsmeriaid posibl. Gan fod y math hwn o sugnwr llwch yn ein galluogi i lanhau'r tŷ yn ystod yr amser y mae'r batri yn para (tua 45 munud). Digon o amser i allu glanhau'r tŷ. Ond, yn ogystal, os ydych chi'n byw mewn fflat bach, rydych chi eisiau sugnwr llwch nad yw'n cymryd gormod o le pan fyddwch chi'n ei storio. Felly, mae sugnwr llwch banadl yn opsiwn da. Gan mai prin y maent yn cymryd lle. Gwneud eu storio yn awel bob amser. Felly, byddwch yn gallu arbed lle yn eich cartref.

Felly os nad oes gennych lawer o le i storio sugnwr llwch, mae dewis sugnwr llwch banadl yn syniad da. Byddwch yn gallu glanhau eich tŷ yn effeithlon ac yn gyfforddus iawn a hefyd nid yw'n cymryd llawer o le o ran ei storio.

A yw sugnwr llwch banadl yn bryniant da? Fy marn i

Os ydych chi fel arfer hwfro llawr eich cartref yn aml, yna gall fod o gymorth mawr, yn ogystal â'ch galluogi i arbed llawer o amser a chyrraedd yr ardaloedd hynny lle na allwch gyrraedd gyda mathau eraill o sugnwyr llwch.

Er enghraifft, pan bod yn gryno a heb unrhyw geblau, gallwch chi hefyd gwactod y grisiau, tra byddai'n anodd ei wneud gyda sugnwr llwch math sled. Ar y llaw arall, byddant yn osgoi poen cefn trwy beidio â gorfod plygu i lawr i wactod y llawr, gan fod ganddynt diwb telesgopig mewn rhai achosion, fel na fydd yn rhaid i chi blygu i wactod, rhywbeth nad yw'n digwydd yn y sled math.

sugnwr llwch banadl ar gyfer carped

Ar y llaw arall, os bydd y pŵer sugno yn dda, a hefyd ei ymreolaeth, yna gallwch gael canlyniadau cystal neu well na gyda mathau eraill o sugnwyr llwch. Mae llawer o'r cynhyrchion hyn hyd yn oed yn caniatáu ichi dynnu'r affeithiwr ar gyfer y llawr a rhoi nozzles byr eraill i wactod y soffa, corneli, y car, ac ati, felly bydd gennych chi popeth-mewn-un.

Bod yn un yn lle mopio, neu ysgubo, gall arbed llawer o amser i chi a bydd yn atal yr holl faw rhag cael ei ail-gylchredeg yn yr awyr, fel sy'n digwydd weithiau gyda'r dulliau glanhau eraill hyn. Yn y diwedd, y canlyniad fydd bod y llwch yn cael ei ail-adneuo ar yr arwynebau, gan faeddu'r gwrthrychau a'r dodrefn. Mewn cyferbyniad, mae sugnwyr llwch gyda hidlwyr HEPA yn tueddu i gadw'r llwch hwn yn eithaf da.

Yn y pen draw, maen nhw'n werth chweil, ac ar hyn o bryd dyma'r rhai a argymhellir fwyaf am eu hamlochredd. Ond, dewiswch y model gyda phŵer sugno digonol ac ymreolaeth weddus neu fe fyddwch chi'n rhwystredig yn y pen draw. Dyma'r ddau ffactor sydd fel arfer yn cynhyrchu'r nifer fwyaf o gwynion, felly dyma'r hyn y dylech chi roi sylw iddo fwyaf…

Ble i brynu sugnwr llwch rhatach

Os ydych yn benderfynol o brynu a sugnwr llwch banadl am bris isel, gallwch chwilio mewn sawl siop gydag adrannau sy'n arbenigo mewn electroneg a chartref, megis:

  • Lidl: Fel arfer mae gan y gadwyn archfarchnad Almaenig hon rai brandiau o'r math hwn o sugnwr llwch, megis Rowenta, Grunding, neu frandiau gwyn rhad eraill. Mae eu prisiau yn eithaf rhad, felly gall fod yn opsiwn da i brynu'r math hwn o gynnyrch.
  • groesffordd: mae'r cwmni Ffrengig wedi dosbarthu nifer fawr o ganolfannau gwerthu ledled y map o Sbaen, lle gallwch chi fynd i ddod o hyd i rai o'r brandiau a'r modelau mwyaf poblogaidd. Mae gennych hefyd y dewis arall o brynu oddi ar eu gwefan, fel y gallant fynd ag ef adref os nad oes gennych ganolfan gyfagos neu os nad ydych am deithio.
  • Amazon: Dyma'r opsiwn mwyaf poblogaidd, oherwydd fe welwch nifer fawr o frandiau a modelau, yn ogystal â chynigion amrywiol fel y gallwch chi gael mwy o ryddid i ddewis yr un sydd o ddiddordeb i chi fwyaf. Wrth gwrs, mae'n blatfform diogel, cyflym gyda'r gwarantau mwyaf. Ac os oes gennych chi Prime, gallwch chi elwa ar fanteision cludo am ddim a danfoniadau cyflymach.

Faint ydych chi am ei wario ar y sugnwr llwch?

Rydyn ni'n dangos yr opsiynau gorau i chi gyda'ch cyllideb

200 €


* Symudwch y llithrydd i amrywio'r pris